WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

5 kyu / GOKYU (50 godzin treningów):

gyaku hanmi katate dori tachi waza
IKKYO
SHIHO NAGE
KAITEN NAGE (uchi, soto)
ai hanmi katate dori tachi waza
IKKYO
ryote dori suwari waza
KOKYU NAGE
kata dori (mune, sode) tachi waza
IKKYO
schomen uchi suwari waza, tachi waza
IKKYO

4 kyu / YONKYU (5 kyu + 80 godzin):

gyaku hanmi katate dori tachi waza
     NIKYO
     SANKYO
     KOTE GAESHI
     IRIMI NAGE
     KOKYU NAGE
ai hanmi katate dori tachi waza
     NIKYO
     SANKYO
     SHIHO NAGE
     KOTE GAESHI
     IRIMI NAGE
     KAITEN NAGE
ryote dori tachi waza
     SHIHO NAGE
     TENCHI NAGE
     KOKYU NAGE
ryote dori hanmi handachi waza
     SHIHO NAGE
morote dori tachi waza
     KOKYU NAGE
kata dori (mune, sode) tachi waza
     NIKYO
     SANKYO
schomen uchi suwari waza, tachi waza
     NIKYO
     SANKYO

3 kyu / SANKYU (4 kyu + 100 godzin):

gyaku hanmi katate dori tachi waza
     SUMI OTOSHI
     KOSHI NAGE
gyaku hanmi katate dori hanmi handachi waza
     SHIHO NAGE
     KAITEN NAGE
ai hanmi katate dori tachi waza
     YONKYO
     JUJI NAGE
     SUMI OTOSHI
     KOSHI NAGE
ryote dori tachi waza
     KOTE GAESHI
     IRIMI NAGE
     KOSHI NAGE
morote dori tachi waza
     IKKYO
     NIKYO
     IRIMI NAGE
kata dori (mune, sode) tachi waza
     YONKYO
     SHIHO NAGE
     KOTE GAESHI
schomen uchi suwari waza, tachi waza
     YONKYO
     SHIHO NAGE
     KOTE GAESHI
     IRIMI NAGE
     KAITEN NAGE
yokomen uchi suwari waza
     KOKYU NAGE
yokomen uchi tachi waza
     IKKYO
     NIKYO
     SANKYO
     YONKYO
     SHIHO NAGE
     KOTE GAESHI
     IRIMI NAGE
     JUJI NAGE
tsuki tachi waza
     IKKYO
     NIKYO
     SANKYO
     KOTE GAESHI
ushiro ryote dori tachi waza
     KOKYU NAGE
ushiro ryo kata dori tachi waza
     KOKYU NAGE
uschiro katate eri dori tachi waza
     IKKYO

2 kyu / NIKYU (3 kyu + 150 godzin):

gyaku hanmi katate dori hanmi handachi
     UCHI KAITEN
kata gatame
     SOTO KAITEN
kata gatame
     KOKYU NAGE
ryote dori suwari waza
     KOKYU HO
morote dori tachi waza
     SANKYO
     YONKYO
     KOTE GAESHI
     JUJI NAGE
kata dori (mune,sode) tachi waza
     UCHI KAITEN
kata gatame
     SOTO KAITEN
kata gatame
shomen uchi suwari waza
     GOKYO
     SUMI OTOSHI
tachi waza
     KOSHI NAGE
yokomen uchi suwari waza
     IKKYO
     NIKYO
     SANKYO
     YONKYO
     KOTE GAESHI
     IRIMI NAGE
tsuki tachi waza
chudan i jodan
     YONKYO
     GOKYO
     IRIMI NAGE
     SUMI OTOSHI
     KOSHI NAGE
ushiro ryote dori tachi waza
     IKKYO
     NIKYO
     SANKYO
     YONKYO
ushiro ryo kata dori tachi waza
     IKKYO
     NIKYO
     SANKYO
     YONKYO
ushiro katate eri dori tachi waza
     IRIMI NAGE
bokken i jo
    SUBURI

1 kyu / ICHIKYU (2 kyu + 200 godzin):

gyaku hanmi katate dori tachi waza
     KOKYU NAGE – różne wersje
ryote dori tachi waza
     KOKYU NAGE – różne wersje
morote dori tachi waza
     SHIHO NAGE
     UDE GARAMI
kata dori (mune,sode) suwari waza / tachi waza
     ROKKYO
     KOKYU NAGE
shomen uchi hanmi handachi
     KOTE GAESHI
     IRIMI NAGE
     KAITEN NAGE
yokomen uchi hanmi handachi
     SHIHO NAGE
     KOTE GAESHI
tsuki suwari waza
     IKKYO
     KOTE GAESHI
     IRIMI NAGE
ushiro ryote dori tachi waza
     SHIHO NAGE
     KOTE GAESHI
     IRIMI NAGE
     KAITEN NAGE
     JUJI NAGE
ushiro katate eri dori tachi waza
     SHIHO NAGE
     KOTE GAESHI
     UDE GARAMI
bokken i jo
    SUBURI